Projektiva

PROJEKTIVA

Elektroenergetski objekti in elektroenergetsko omrežje

Naše izkušnje in znanje nam omogočajo svetovanje in izdelavo projektne ter tehnične dokumentacije za elektroenergetske objekte in splošne elektro inštalacije:

Elektroenergetski objekti do 20 kV:


- SN/NN transformatorske postaje,

- SN razdelilne postaje,

- SN podzemni kablovodi,

- SN daljnovodi,

- NN podzemno omrežje,

- NN nadzemno omrežje,

- Elektroenergetsko omrežje pri komunalni infrastrukturi.

Elektro inštalacije:

- NN priključki,

- Sončne elektrarne,

- Avtomobilske polnilnice,

- Strelovodne zaščite,

- Elektro instalacije stavb.

Poleg tega lahko poskrbimo za celotno projektno dokumentacijo v vseh fazah projektov kot so IDZ, DNZO, DGD,PZI,PID vključno s pridobivanjem projektnih pogojev in mnenj.

V sklopu projektiranja elektroenergetskih objektov skupaj s poslovnimi partnerji poskrbimo tudi za izdelavo načrtov s področja arhitekture in gradbeništva.

Elektroenergetska infrastrukturo za potrebe priključevanja avto polnilnic

Projektiramo elektroenergetsko infrastrukturo za potrebe priključevanja avto polnilnic, katere se priključujejo na nizkonapetostno (NN) ali na srednjenapetostno (SN) električno omrežje in sicer:

- SN transformatorske postaje z meritvami na SN strani,

- SN podzemni kablovodi,

- NN podzemni kablovodi,

- NN priključki.

Poleg tehnične dokumentacije izdelujemo tudi projektno dokumentacijo, kjer poskrbimo za pridobitev potrebni projektnih pogojev in mnenj za potrebe priključevanja ter pridobitve gradbenega dovoljenja (SN infrastruktura).

S poslovni partnerji lahko poskrbimo tudi za zunanjo ureditev polnilnih mest (rekonstrukcija obstoječih parkirnih mesta ali izgradnja novih parkirno/polnilnih mesta).

Domov